Beschermd Onderwijs

Praktijk De Ezelsbrug is een onderwijsondersteuning aan het ontwikkelen voor kinderen en jongeren die blij worden van leren en normaal tot hoogbegaafd zijn, maar die niet op het regulier en/of speciaal onderwijs terecht kunnen. Praktijk De Ezelsbrug wil onderwijs kunnen blijven bieden aan deze jeugdigen waar geen passende plek voor is. In een kleine beschermde setting, kan op locatie gewerkt worden aan de vaak complexe problematiek door de inzet van onderwijs en zorg op maat en de inzet van dieren. We noemen deze vorm Beschermd Onderwijs.

Neem contact met ons op

Doelgroep

De specialisatie van Praktijk De Ezelsbrug ligt met name bij het begeleiden van kinderen/jongeren die uitvallen in de bovenbouw van het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Deze kinderen zijn normaal- tot hoogbegaafd en willen graag leren, maar komen hier niet aan toe. Het sociale verkeer vraagt bijvoorbeeld veel aandacht van hen. Er spelen vaak internaliserende problemen, zoals overprikkeling en (faal)angst. Ook is een vorm van autisme een factor die vaak meespeelt. Jongeren raken oververmoeid, worden somber of depressief, ontwikkelen lichamelijke klachten of er ontstaan gedragsproblemen.

Voor een aantal kinderen is naar school gaan erg gecompliceerd, juist doordat ze verschillende vaardigheden moeten kunnen combineren. Sommen maken, verslagen schrijven, in groepjes werken, ieder uur een ander vak en een andere docent. Er wordt op school een beroep gedaan op verschillende vaardigheden; leervaardigheden, planningsvaardigheden, sociale vaardigheden. Jongeren kunnen worden overvraagd en ontwikkelen daardoor klachten. Als klachten aanhouden, komen zij thuis te zitten.

Visie

De zorg rondom uw kind wordt in kaart gebracht en samenwerkingen worden aangegaan om aan een plan te werken. Het kind staat centraal, zonder zijn systeem uit het oog te verliezen. Inzetten wat hij/zij écht nodig heeft. 

De basisvoorwaarde om te kunnen leren is dat het kind zich weer veilig voelt, kan ontspannen en tot rust kan komen. Dat hij/zij weer blij is. Wij observeren en brengen belemmerende factoren in beeld die in de weg staan om te groeien.

Doel

Soms is het niet haalbaar om een kind weer terug te plaatsen in het (regulier) onderwijs. Om te voorkomen dat deze kinderen uitvallen, willen wij Beschermd Onderwijs inzetten. Hiermee willen we hun een nieuwe vorm van onderwijs bieden, zodat ook zij krijgen waar ze recht op hebben: het recht van ontwikkeling en het recht op onderwijs.

Het Initiatieven Collectief voor thuiszitters en deelname proeftuinen

Bestaande initiatieven die thuiszitters (jongeren die niet passen binnen het reguliere onderwijs en zorgaanbod) een alternatief bieden, werken vanaf nu samen in het Initiatieven Collectief waar Praktijk De Ezelsbrug vanaf het begin bij betrokken is. Zij bouwen gestadig door aan het beter in beeld brengen van hun berg aan ervaring en kennis. De ministeries OCW en VWS hebben meer oog voor deze alternatieve routes. Dat biedt ruimte om verbinding te zoeken met elkaar en om te experimenteren met mogelijke oplossingen.


Thuiszitters beweging
Het afgelopen jaar hebben Movisie en Gedragswerk een serie bijeenkomsten georganiseerd met een aantal thuiszittersinitiatieven. Binnen deze initiatieven, in OPaZ, op allerlei plekken is er veel werk verzet, ervaring opgedaan en onderzoek uitgevoerd. De behoefte ontstond om samen de stand van zaken op te maken. De kracht van de initiatieven blijkt groot: het Initiatieven Collectief werd geboren.

De ambities van het Initiatieven Collectief
Het Initiatieven Collectief zet zich in om de praktijk van de thuiszittersinitiatieven inzichtelijk te\ maken door verhalen op te halen en te delen. Ze wil samenwerken om nieuwe routes te realiseren voor kinderen en jongeren en plekken die er al zijn duurzaam beschikbaar maken.
Er zal een serie publicaties gemaakt worden door het Collectief, die zicht geven op de nieuw ontstane werkwijzen en ook de lastige kanten in beeld brengen. Bijvoorbeeld over de samenwerking tussen initiatieven en het reguliere onderwijs- en zorgaanbod.

Opbrengst initiatieven collectief

De eerste stap is gezet om de gezamenlijke kennis en ervaring die is opgedaan binnen de thuiszittersinitiatieven toegankelijk te maken. Het resultaat is een compact en overzichtelijk document en kan je hier downloaden. Dit document is naar de beide verantwoordelijke ministeries VWS en OCW gestuurd als input voor de proeftuinen.

Proeftuinen
De ministeries OCW en VWS zijn gestart met de Proeftuinen onderwijszorginitiatieven. Het gezamenlijke doel is om de huidige maatwerkmogelijkheden beter onder de aandacht brengen. Ze beogen verbeteringen te stimuleren waarmee kinderen, die intensieve ondersteuning nodig hebben, een maatwerkoplossing krijgen voor de combinatie van zorg en onderwijs. Met als resultaat dat zoveel mogelijk kinderen de ontwikkeling krijgen die zij verdienen, zie verder de derde onderwijs en zorgbrief. Over de periode van een jaar, startend in mei 2021, krijgen de 10 tot 15 geselecteerde onderwijszorginitiatieven een begeleider. Deze begeleider adviseert, concretiseert knelpunten en haalt het maximale uit regels en samenwerking met alle betrokken partijen, waaronder de ouders.
Praktijk De Ezelsbrug is geselecteerd als onderwijszorgarrangement en neemt hieraan deel.

Meer nodig
De initiatieven verenigd in het Collectief hebben allen ruime ervaring in het gebruik maken van deze maatwerkmogelijkheden; ze hebben tenslotte alternatieve ontwikkelpaden voor jongeren opgezet. De leden van het Initiatieven Collectief ervaren dat het mogelijk maken van deze andere routes voor een aantal kinderen en jongeren binnen de huidige kaders op problemen stuit. De proeftuinen geven waarschijnlijk ook zicht op waar de huidige regelgeving tekort schiet.
Het Initiatieven Collectief sorteert voor op de volgende stap door vast gezamenlijk in beeld te brengen hoe deze nieuwe routes naar alternatieve ontwikkelpaden er uit kunnen zien.