Zorg en Onderwijs

Praktijk De Ezelsbrug biedt vanuit de jeugdwet begeleiding op maat voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar die zijn uitgevallen binnen het regulier onderwijs. Het gaat hier om kinderen/jongeren die blij worden van leren, een TL-niveau of hoger hebben en die (internaliserende) problemen ondervinden door een autismespectrumstoornis of door bijvoorbeeld hoogbegaafdheid en/of hoogsensitiviteit (dubbeldiagnoses).
Praktijk De Ezelsbrug bootst een schoolse setting na en werkt met kleine groepen van maximaal 6 jongeren. Er wordt nauw samengewerkt met u als ouder, de school van inschrijving en/of het onderwijsaanbod van de IVIO-school, het achterliggende zorgteam en de casusmanager. Uw kind staat daarbij centraal.De basis van de begeleiding ligt in het weer in evenwicht brengen van de draaglast en draagkracht vanuit uw kind zelf. De focus ligt op schoolgang, omgaan met omgevingsfactoren, zelfvertrouwen en zelfinzicht. Naast begeleiding in de theoretische vakken maken wij ruimte voor sport, kunst, muziek en het werken met dieren. Er wordt ook regelmatig samen gekookt en gegeten. In de begeleiding van uw kind is creatief communiceren het uitgangspunt.

Als een leerling langdurig thuis heeft gezeten, kan het soms verstandig zijn om eerst te werken aan het opbouwen van een dagritme en het samenwerken met anderen. In fasen kan er vervolgens naar het volgen van onderwijs toegewerkt worden. Met Zorgbuurderij De Heemen hebben wij een samenwerking ontwikkeld, waarin we op beide locaties werken aan dezelfde leerdoelen, die bijdragen aan de terugkeer naar school.

Onze zorgstructuur

Onze zorgstructuur omvat alle voorzieningen die eraan bijdragen dat uw kind optimaal profiteert van het zorgaanbod binnen Praktijk De Ezelsbrug. Het gaat om de volgende voorzieningen:

  • Inzetten van een behandeling en/of extra individuele begeleiding

  • Inzetten van een paardencoach

  • Inzetten van een teken-je-gesprekcoach

  • Inzetten van mentortijd

  • Inzetten van ik-tijd

  • Inzetten van een sociale vaardigheidstraining

  • Inzetten van gezinsbegeleiding

  • Inzetten van een remedial teacher

Meer over onze organisatie

Uw kind behoudt het eigenaarschap van zijn of haar eigen ontwikkeling. De leerling staat bij ons centraal. Met uw kind onderzoeken we welke voorzieningen worden ingezet en aan welke doelen wordt gewerkt. Alle leerlingen krijgen aandacht en ruimte om tot leren te komen. Zowel op cognitief als op sociaal en emotioneel gebied kunnen wij de hulp bieden die nodig is.

Leerlingen hebben er recht op om het fijn te hebben bij Praktijk De Ezelsbrug. De zorgvraag is altijd bovenliggend. Alle leerlingen krijgen een les- en werkrooster op maat, waarbij de school van herkomst de verantwoordelijkheid houdt over de inhoud en de toetsingsmomenten. Binnen Praktijk De Ezelsbrug werken we met vaste contactmomenten, vastgelegd in het jaarrooster, met ouders/verzorgers en andere betrokken partijen. U wordt via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van informatie en nieuwe ontwikkelingen.

Maatwerk consultancy

Wij delen graag onze kennis op het gebied van onze schooloverstijgende aanpak bij uitval uit het onderwijs als gevolg van complexe problematiek. Op deze manier kunnen wij de gemeenten, samenwerkingsverbanden in het onderwijs en onderwijsinstellingen ondersteunen in de vraagstelling voor een passend zorgaanbod en meedenken over een passende indicatie.

Neem contact op