De basis van de begeleiding ligt in het weer in evenwicht brengen van de draaglast en draagkracht vanuit uw kind zelf. De focus ligt op schoolgang, omgaan met omgevingsfactoren, zelfvertrouwen en zelfinzicht. Naast begeleiding in de theoretische vakken maken wij ruimte voor sport, kunst, muziek en het werken met dieren. Er wordt ook regelmatig samen gekookt en gegeten. In de begeleiding van uw kind is creatief communiceren het uitgangspunt.

Als een kind langdurig thuis heeft gezeten, kan het soms verstandig zijn om eerst te werken aan het opbouwen van een dagritme en het samenwerken met anderen. In fasen kan er vervolgens naar het volgen van onderwijs toegewerkt worden. Met Zorgbuurderij De Heemen hebben wij een samenwerking ontwikkeld, waarin we op beide locaties werken aan dezelfde leerdoelen, die bijdragen aan de terugkeer naar school. 

Onze zorgstructuur

Onze zorgstructuur omvat alle voorzieningen die eraan bijdragen dat uw kind optimaal profiteert van het zorgaanbod binnen Praktijk De Ezelsbrug. Het gaat om de volgende voorzieningen:

 • Behandeling en/of psychomotorische therapie (PMT)

 • Paardencoaching

 • Teken-je-gesprek coaching

 • Mentortijd

 • Ik-tijd

 • Sociale vaardigheidstraining

 • Gezinsbegeleiding

 • Remedial teaching (RT)

 • Training in zelfredzaamheid

Meer over onze organisatie

Uw kind behoudt het eigenaarschap van zijn of haar eigen ontwikkeling en staat bij ons centraal. Met uw kind onderzoeken we welke voorzieningen worden ingezet en aan welke doelen wordt gewerkt. De zorgvraag is altijd bovenliggend. Alle kinderen krijgen aandacht en ruimte om tot leren te komen. Zowel op cognitief als op sociaal en emotioneel gebied kunnen wij de hulp bieden die nodig is. Soms is het nodig om eerst met zorg en onderwijs op afstand te starten.


Alle kinderen krijgen een les- en werkrooster op maat, waarbij de school van herkomst de verantwoordelijkheid houdt over de inhoud en de toetsing. Binnen Praktijk De Ezelsbrug werken we met vaste contactmomenten, vastgelegd in het jaarrooster, met ouders/verzorgers en andere betrokken partijen. U wordt via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van informatie en nieuwe ontwikkelingen.

Contra-indicatie

Door onze visie op het leveren van maatwerk binnen het zorg en onderwijs arrangement kan er vaak goed worden ingespeeld op verschillende zorgvragen. Er zijn situaties of behoeften waarin Praktijk De Ezelsbrug niet (volledig) kan aansluiten. Bijvoorbeeld omdat
de zorgvraag te complex is of omdat het organisatorisch niet haalbaar is binnen onze locatie.
Dit beschrijven we in de contra-indicaties hieronder. Wij kunnen geen passende zorg bieden bij:

 • Extreme externaliserende problematiek, zoals gezagondermijnend en agressief gedrag
 • Een verstandelijke beperking
 • Complexe sociaal-emotionele problematiek, zoals suïcidaal gedrag
 • Indien de reeds aanwezige groep(en) onder het gedrag van het kind lijdt

In de eerste drie maanden onderzoeken we of het kind leerbaar en/of groepbaar is en of Praktijk De Ezelsbrug een passende plek is.

Neem contact op

Maatwerk consultancy

Wij delen graag onze kennis op het gebied van onze schooloverstijgende aanpak bij uitval uit het onderwijs als gevolg van complexe problematiek. Op deze manier kunnen wij de gemeenten, samenwerkingsverbanden in het onderwijs en onderwijsinstellingen ondersteunen in de vraagstelling voor een passend zorgaanbod en meedenken over een passende indicatie.

Neem contact op